ประกาศจากระบบ

การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จำเป็นต้องมีข้อมูลรายงาน สถานการณ์และมีการสื่อสารที่มีความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ และมีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ และการวางแผน เพื่อให้การอนุรักษ์และการพัฒนาเป็นไปอย่างสอดคล้องและยั่งยืน ในการดำเนินงานตามแผนงานที่ ๔ การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมนั้น หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะหน่วยงานหลักในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จึงเห็นควรให้ มีการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลวัดสำคัญในเขตตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ในอดีตจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางในการศึกษาเล่าเรียนของพระสงฆ์ และ มีวัดที่มีความสำคัญจำนวนมาก ดังนั้นวัดต่าง ๆ จึงเป็นทั้งสถานที่ศึกษาเล่าเรียนและเป็นทั้งแหล่ง ที่มีโบราณวัตถุ โบราณสถานที่สำคัญ จึงได้มีการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลวัดสำคัญ จำนวน ๒๒ วัด ตามแบบฟอร์มของสำนักนโยบายและแผนฯ โดยจัดทำให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งพิกัดที่ตั้งของวัด โบราณวัตถุ โบราณสถานที่สำคัญภายในวัด รวมทั้งสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และสภาพปัญหาภายในวัด แล้วจัดพิมพ์เป็นหนังสือ และ E-book รวมทั้งจัดทำเป็นฐานข้อมูล ในรูปแบบของ Facebook ของหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดอุบลราชธานี และฐานข้อมูลของสำนักนโยบายและแผนฯ เพื่อเผยแพร่ และสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสทั้ง ๒๒ วัด ที่อนุเคราะห์ข้อมูล ขอขอบคุณนายปกรณ์ ปุกหุต นายณัฐพงค์ มั่นคง ที่ช่วยสำรวจ เก็บรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ. วราวุธ ผลานันต์ ที่กรุณาตรวจสอบข้อมูล และคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมทุกคนที่ได้ช่วยเหลือจนงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่อนุเคราะห์งบประมาณในการจัดพิมพ์หนังสือ หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไป หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และจะขอนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ในโอกาสต่อไป

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
กันยายน ๒๕๖๒

วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง

วัดมหาวนาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ มีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๙๕ ตารางวา ...

วัดศรีอุบลรัตนาราม ธ. พระอารามหลวง

วัดศรีอุบลรัตนาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ...

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ธ. พระอารามหลวง

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ...

วัดกลาง

วัดกลาง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๒๒ ตารางวาเศษ ...

วัดกุดคูณ

วัดกุดคูณ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา ...

วัดแจ้ง

วัดแจ้ง เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๕๙ ๖/๑๐ ตารางวา ...

วัดไชยมงคล ธ.

วัดไชยมงคล เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ลำดับที่ ๔ ของเมืองอุบลราชธานี ...

วัดตำแย

วัดตำแย เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ราว ๓๗ ไร่ อาณาเขตทิศตะวันตก ...

วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ธ.

วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย มีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๔๐ ๓ /๑๐ ตารางวา ...

วัดทองนพคุณ

วัดทองนพคุณ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๓๐ เศษ ๙ ส่วน ...

วัดท่าวังหิน

วัดท่าวังหิน เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๔๘ ตารางวา ...

วัดทุ่งศรีเมือง

วัดทุ่งศรีเมือง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๒๓ ตารางวา ...

วัดบูรพา ธ.

วัดบูรพา เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย มีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๑ งาน ๑๕ ๖/๑๐ ตารางวา ...

วัดปทุมมาลัย

วัดปทุมมาลัย เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๑๐ งาน ๑ ตารางวา ...

วัดพระธาตุหนองบัว

วัดพระธาตุหนองบัว เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย มีเนื้อที่ ๕๐ ไร่ ๑ งาน ...

วัดพลแพน

วัดพลแพน เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน อาณาเขตทิศใต้ ...

วัดมณีวนาราม

วัดมณีวนาราม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในพื้นที่ของดงอู่ผึ้ง มีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ...

วัดเลียบ ธ.

วัดเลียบ เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย มีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๓๗ ตารางวา อาณาเขต ...

วัดศรีประดู่

วัดศรีประดู่ เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๕๕ ตารางวา มีอาณาเขต ...

วัดสว่างอารมณ์

วัดสว่างอารมณ์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน อาณาเขต ...

วัดสารพัดนึก

วัดสารพัดนึก เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา ...

วัดสุทัศนาราม ธ.

วัดสุทัศนาราม เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายลำดับที่ ๓ ของเมืองอุบลราชธานี มีเนื้อที่ ...

วัดหลวง

วัดหลวง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูลระหว่างท่ากวางตุ้ง ...