ศิลปินแห่งชาติชาวจังหวัดอุบลราชธานี

โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ข้อมูลศิลปินแห่งชาติ

นายคำหมา แสงงาม

นายทองมาก จันทะลือ

นายเฉลิม นาคีรักษ์

นายเคน ดาเหลา

นางฉวีวรรณ พันธุ

นางบุญเพ็ง ไฝผิวชัย

นายคำพูน บุญทวี

นายฉลาด ส่งเสริม

นางนิตยา รากแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา

นางคำปุน ศรีใส

วัตถุประสงค์

ฐานข้อมูลศิลปินแห่งชาติชาวจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำขึ้นโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้รับรู้ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ได้จัดเก็บและรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ...

ติดต่อเรา