ห้องภูมิปัญญา (วิถีชีวิต)

     มีภาพวาด-ภาพถ่าย, หุ่นจำลอง, วีดีทัศน์, เครื่องฟังเสียงมีการจัดแสดงในเรื่อง เครื่องมือจับปลา (โทง), เครื่องหีบอ้อย, สมุนไพร-หมอยาพื้นบ้านสมัยโบราณ, ครัวอีสาน บ้านอีสานจำลอง, การปั้นไห, การหล่อทองเหลือง, การทอผ้า, ประเพณีฮีตสิบสอง เช่น ประเพณีขอฝน (บุญบั้งไฟ), การแห่เทียนแบบโบราณ, การดำรงชีวิตประจำวันของคนอีสานโดยการทำมาหากินแบบเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การสูตรขวัญ, การเกี่ยวข้าว, การทำเกลือสินเธาว์, การทำบุญตักบาตร ฯลฯ, วรรณกรรม-ดนตรีอีสาน, ประวัติคนดีศรีอุบลฯ (ปราชญ์เมืองอุบลฯ) การแสดงการละเล่นและการรำพื้นบ้าน, เพลงกลุ่มลูก, ผ้าทอโบราณ เช่น ผ้าซิ่น (ผ้าถุง), หูก (กี่ทอผ้า) และเครื่องประกอบการทอผ้าต่าง ๆ ฯลฯ