ห้องภูมิเมือง (ภูมิศาสตร์)

     มีภาพแผนที่ลักษณะภูมิประเทศด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ำ ป่าไม้ แร่ธาตุ) และแผนผังแสดงสถานที่ตั้งอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดใกล้เคียง