คณะกรรมการที่ปรึกษา

พระวชิรกิจโกศล ดร.

กรรมการที่ปรึกษา

นายฉลาด ส่งเสริม

กรรมการที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ประจักษ์ บุญอารีย์

กรรมการที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์นพดล จันทร์เพ็ญ

กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลอนงค์ ศรีทานันท์

กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสรี สมชอบ

กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิตย์ จันทบุตร

กรรมการที่ปรึกษา

นายสมพงษ์ โลมะรัตน์

กรรมการที่ปรึกษา

นายอุทัย พลพวก

กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประคอง บุญทน

กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย

กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา

กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ ทาปทา

กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประณต พลอาษา

กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ชินนาค

กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดิฐพงษ์ อุเทศธำรง

กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิชญาพร อยู่คล้ำ

กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญสุปาณัฏฐ์ พันธ์เกษม

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์ณณฐ วิโย

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์ปิ่นมณี สาระมัย

กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัญญา วรรณา

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์ปรีดา กังแฮ

กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ นิยมพานิชพัฒนา

กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิสา มากดี

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร. จักรวาล วงศ์มณี

กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจรพงศ์ ดาศรี

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์ดวงดาว สุดาทิพย์

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์ดรุณี ใจสว่าง

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร. นิโรธรี จุลเหลา

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์ชัยวิชิต แก้วกลม

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์ปกรณ์ กัลปดี

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์วรนุช ศรีพลัง

กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑิชา รักศิลป์

กรรมการที่ปรึกษา