คณะกรรมการที่ปรึกษา

พระเทพวราจารย์

เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี

นายฉลาด ส่งเสริม

กรรมการที่ปรึกษา

นายประดับ ก้อนแก้ว

กรรมการที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ประจักษ์ บุญอารีย์

กรรมการที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์นพดล จันทร์เพ็ญ

กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลอนงค์ ศรีทานันท์

กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิตย์ จันทบุตร

กรรมการที่ปรึกษา

นายสมพงษ์ โลมะรัตน์

กรรมการที่ปรึกษา

นางรุจิรา ทัศนียานนท์

กรรมการที่ปรึกษา

นายปัญญา แพงเหล่า

กรรมการที่ปรึกษา

นายนิกร วีสเพ็ญ

กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ.วราวุธ ผลานันต์

กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประคอง บุญทน

กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ ทาปทา

กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย เลียงจินดาถาวร

กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ชินนาค

กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกิต สมัครค้า

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.เชษฐ์ ศรีไมตรี

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์ณณฐ วิโย

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์กิตติพร สุพรรณผิว

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร. นเรศ ขันธะรี

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์ชาญชัย พีระภาณุรักษ์

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์กนิษฐา จัตุพันธ์

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์อินทนิล เชื้อบุญชัย

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์กัญญ์ณณัฐ เทพสุริยานนท์

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์บุญศรี ไหลศิริกุล

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์พัชราวดี กุลบุญญา

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์ชัชวาล ขันติคเชนชาติ

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์คมสันต์ ธงชัย

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์จุมพลภัทร์ สีทากุลเศรษฐ์

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์สิริสุดา ทองเฉลิม

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์ปกรณ์ กัลปดี

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์กันย์สินี จาฏุพจน์

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร. พรหมมินทร์ กองแก้ว

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์พลวัฒน์ โตสารเดช

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์อาภารัตน์ ประทีปะเสน

กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิชญาพร อยู่คล้ำ

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์จักรวาล วงศ์มณี

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร. ดิฐพงษ์ อุเทศธำรง

กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์ปิ่นมณี สาระมัย

กรรมการที่ปรึกษา