คณะกรรมการประจำ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อภิณัฏฐ์ กิติพันธุ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. ฉวีวรรณ พันธุ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. สุรัตน์ จงดา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอุทัย พลพวก

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมีชัย แต้สุจริยา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประคอง บุญทน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ ดร. กิติรัตน์ สีหบัณฑ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร. สุทธิพงษ์ สุทธิลักษมุนีกุล

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

นางสาวดาริน ศิริคูณ

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ