คณะกรรมการประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย์ณณฐ วิโย

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

นายฉลาด ส่งเสริม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อภิณัฏฐ์ กิติพันธุ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. สุรัตน์ จงดา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมีชัย แต้สุจริยา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอุทัย พลพวก

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย

ผู้แทนหัวหน้างาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ ทาปทา

ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

อาจารย์จักรวาล วงศ์มณี

ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

นางสาวดาริน ศิริคูณ

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ