ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย์ณณฐ วิโย

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร. ขวัญสุปาณัฏฐ์ พันธ์เกษม

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

นางสาวดาริน ศิริคูณ

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวนริสรา เจริญผล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางปัฐมาภรณ์ บุญประครอง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายศุภกิตติ์ สุขทอง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวรัตนภรณ์ ภาเรือง

ผู้ปฏิบัติงานอาคาร