ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

supiya.t@ubru.ac.th

อาจารย์ณณฐ วิโย

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

nanot.w@ubru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญสุปาณัฏฐ์ พันธ์เกษม

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

khwansupanat.p@ubru.ac.th
บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

นางสาวดาริน ศิริคูณ

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

darin.s@ubru.ac.th

นางสาวนริสรา เจริญผล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

naritsara.c@ubru.ac.th

นางปัฐมาภรณ์ บุญประครอง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

pattamaporn.b@ubru.ac.th

นายศุภกิตติ์ สุขทอง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

supakit.s@ubru.ac.th

นางสาวรัตนภรณ์ ภาเรือง

ผู้ปฏิบัติงานอาคาร

rattanaporn.p@ubru.ac.th

นางสาวพิชญธิดา ผิวละมุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

pidchayathida.p@ubru.ac.th

นายปฏิพล คุณมี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

patipon.k@ubru.ac.th