วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

“สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นองค์กรขับเคลื่อนเพื่อทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นผู้นำด้านศิลปะและวัฒนธรรม”

 

พันธกิจ (Mission) 

อนุรักษ์ สืบทอด และส่งเสริมการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม

 

เป้าประสงค์

     ๑. ส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

     ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ และการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

     ๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     ๔. ยกย่องเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาไทย ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ

 

เป้าประสงค์ที่ ๑. ส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
กลยุทธ์
     ๑.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรม
     ๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
     ๑.๓ ธำรงรักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่สังคมไทย
     ๑.๔ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

 

เป้าประสงค์ที่ ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ และการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์
     ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นฐานในการเรียนการสอนและการวิจัย
     ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

เป้าประสงค์ที่ ๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์
     ๓.๑ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     ๓.๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     ๓.๓ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

เป้าประสงค์ที่ ๔. ยกย่องเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาไทย ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
กลยุทธ์
     ๔.๑ สรรหา คัดเลือก บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม