ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก “แม่ดีเด่นราชภัฏ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญเสนอชื่อและประวัติบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเป็น “แม่ดีเด่นราชภัฏ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕” ซึ่งได้กำหนดคุณสมบัติและแบ่งประเภทของแม่ดีเด่นราชภัฏ ดังนี้

ประเภทของแม่ดีเด่นราชภัฏ แบ่งเป็น ๖ ประเภท
     ๑. แม่ดีเด่นราชภัฏ ประเภทแม่ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
     ๒. แม่ดีเด่นราชภัฏ ประเภทแม่ที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
     ๓. แม่ดีเด่นราชภัฏ ประเภทแม่ที่เป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
     ๔. แม่ดีเด่นราชภัฏ ประเภทแม่ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
     ๕. แม่ดีเด่นราชภัฏ ประเภทแม่ของพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
     ๖. แม่ดีเด่นราชภัฏ ประเภทแม่ที่เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คุณสมบัติของบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือก
     ๑. มีสัญชาติไทย
     ๒. มีความประพฤติดี
     ๓. มีความเป็นแม่ที่ดี
     ๔. มีครอบครัวเป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างของสังคม
     ๕. เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม
     ๖. เป็นผู้นิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทย
     ๗. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
     ๘. มีเกณฑ์อายุ ดังนี้
         – ประเภทแม่ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ อายุไม่ต่ำกว่า ๔๐ ปี
         – ประเภทแม่ที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ อายุไม่ต่ำกว่า ๕๐ ปี
         – ประเภทแม่ที่เป้นพนักงานในมหาวิทยาลัยฯ อายุไม่ต่ำกว่า ๕๐ ปี
         – ประเภทแม่ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ อายุไม่ต่ำกว่า ๕๕ ปี
         – ประเภทแม่ของพนักงานในมหาวิทยาลัยฯ อายุไม่ต่ำกว่า ๕๕ ปี
         – ประเภทแม่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อายุไม่ต่ำกว่า ๕๕ ปี
     ๙. ประเภทแม่ที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ และแม่ที่เป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยฯ ต้องเป็นผู้ที่มีอายุราชการหรืออายุงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ไม่ต่ำกว่า ๗ ปี
     ๑๐. ประเภทแม่ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ และแม่ของพนักงานในมหาวิทยาลัยฯ ต้องมีบุตร-ธิดาที่มีอายุราชการหรือายุงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ไม่ต่ำกว่า ๗ ปี

การเสนอชื่อและประวัติเพื่อคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นราชภัฏ
     ๑. การเสนอข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นแม่ดีเด่นราชภัฏ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ต้องมีการรับรองจากหน่วยงานที่เสนอชื่อ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทน เป็นผู้ลงนามเสนอชื่อ
     ๒. จัดทำประวัติตามแบบกรอกประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นแม่ดีเด่นราชภัฏ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ และแบบกรอกประวัติ (ย่อ) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และจัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน ๑ เล่ม พร้อมบันทึกข้อมูลทั้งหมดตามเล่มเอกสารลงในแผ่นซีดีหรือดีวีดี (บันทึกเป็นไฟล์ Microsoft Word และ PDF)
     ๓. การพิมพ์ข้อความประวัติให้ใช้แบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยท์
     ๔. แนบไฟล์ภาพหน้าตรงครึ่งตัว ภาพถ่ายครอบครัว ผลงานที่เคยได้รับรางวัล/ผลงานที่ภาคภูมิใจ/ผลงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคม ที่ประกอบในแบบกรอกประวัติฯ โดยต้องเป็นไฟล์ภาพ นามสกุล JPEG หรือ TIFF เท่านั้น และเป็นภาพที่มีความคมชัด หรือมีขนาดมากกว่า ๑ MB ขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาพ ให้บันทึกไฟล์ภาพทั้งหมดลงแผ่นซีดีหรือดีวีดี (รวมอยู่ในแผ่นซีดีหรือดีวีดีเดียวกันกับไฟล์เล่มเอกสารประวัติ) เนื่องจากภาพทั้งหมดจําเป็นต้องนําไปใช้ในการจัดทําหนังสือและวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ประวัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “แม่ดีเด่นราชภัฏ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๕”
     ๕. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ชุด

กำหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อและประวัติ
     ให้เสนอชื่อและประวัติ เพื่อรับการสรรหาหรือคัดเลือกเป็น “แม่ดีเด่นราชภัฏ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕” พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐาน ได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น ๔ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายในวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (เว้นวันหยุดราชการ) หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ http://www.aac.ubru.ac.th หรือ Facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โทรศัพท์. ๐ ๔๕๓๕ ๒๐๐๐-๒๙ ต่อ ๑๐๔๐, ๑๐๓๔

ไฟล์แนบ : เอกสารเพิ่มเติม