กิจกรรมวันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข ประจำปี ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข (ประเพณีสงกรานต์) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ และประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าอังสะ และสรงน้ำพระพุทธมงคลอุบลประชานาถสังฆราชอุทิศ โดยมี พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วย ข้าราชการบำนาญ คณาจารย์อาวุโส ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน อาทิ การสาธิตการทำขนมโบราณจากเครือข่ายสำนักศิลปะและวัฒนธรรม การแสดงจากสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร และซุ้มอาหารจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (New Normal) ณ บริเวณใต้อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ และลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด