การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานในพิธี เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้พัฒนาบุคลิกภาพและรู้จักการวางตัวที่เหมาะสม และเพิ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดพิธีการต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นแบบอย่างภายในองค์กร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอก ธนกฤต สิริปัญญาโสภณ ประธานชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และนางณอาภา สิริปัญญาโสภณ เลขานุการชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เป็นวิทยากรบรรยายและนำฝึกปฏิบัติ ณ ห้องพิมานทิพย์ ชั้น ๗ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี