งานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องพิมานทิพย์ ชั้น ๗ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม (รางวัลเพชรราชธานี) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวํฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานในพิธี ซึ่งในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคล ผู้สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรมจากทั่วประเทศ ให้เข้ารับรางวัลดังกล่าว จำนวน ๙ คน ประกอบด้วย

รางวัลเพชรราชธานีกิตติมศักดิ์
๑. นางฉวีวรรณ พันธุ

รางวัลเพชรราชธานี จำนวน ๙ สาขา ดังนี้
๑. สาขาทัศนศิลป์ : นายสุวิทย์ ใจป้อม
๒. สาขาดุริยางคศิลป์ : นายบุญเลิศ ภูวิเลิศ
๓. สาขาศิลปะการแสดง : นายธีรเดช กลิ่นจันทร์
๔. สาขาวรรณศิลป์ : นายประดิษฐ์ เป็งเรือน
๕. สาขาศิลปหัตถกรรม : นายมีชัย แต้สุจริยา
๖. สาขาคหกรรมศิลป์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์
๗. สาขาศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี : พระครูวิลาศกาญจนธรรม (เล็ก สุธมฺมปญฺโญ)
๘. สาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : – ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก –
๙. สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิต ภาคบุบผา

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้มอบรางวัลนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๕ สาขา ได้แก่ สาขาดุริยางคศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง สาขาวรรณศิลป์ สาขาหัตถศิลป์ และสาขาคหกรรมศิลป์ พร้อมทั้ง มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๑๑ คน และมอบรางวัลบุคคลและหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘ คน ๙ หน่วยงาน อีกด้วย

📌 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) รางวัลเพชรราชธานี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.aac.ubru.ac.th/ebook/diamond-2565
📌 วีดิทัศน์ รางวัลเพชรราชธานี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://youtu.be/KrO7XJK4jr4