ขอเชิญร่วมงานวันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข (ประเพณีสงกรานต์) ประจำปี ๒๕๖๕

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปลี่ยนผ้าอังสะและสรงน้ำพระพุทธมงคลอุบลประชานาถสังฆราชอุทิศ แสดงมุทิตาจิต-รดน้ำขอพรผู้สูงวัย เนื่องในกิจกรรมวันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข (ประเพณีสงกรานต์) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ชมการสาธิตการทำขนมโบราณจากภาคีเครือข่าย ชมการแสดงจากสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร และรับประทานอาหารจากซุ้มอาหารหน่วยงานต่าง ๆ ในวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณใต้อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ และลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เวลา ๑๐.๐๐ น. – แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อมกัน ณ บริเวณใต้อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
เวลา ๑๑.๐๐ น. – รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี
เวลา ๑๑.๐๙ น. – พิธีกรเชิญ ประธานในพิธี ผู้สูงวัย แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ไปยังบริเวณพิธี
– พิธีกรเชิญ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– ผู้แทนนำกล่าวสวดมนต์ไหว้พระ และนำกล่าวคำขอขมาพระพุทธรูปภายในบริเวณพิธี
– พิธีกรเชิญ ประธานในพิธี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และผู้บริหาร เปลี่ยนผ้าอังสะ และสรงน้ำพระพุทธมงคลอุบลประชานาถสังฆราชอุทิศ และพระพุทธรูป บริเวณลานพอก
– ประธานในพิธี ผู้สูงวัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ถ่ายภาพร่วมกัน บริเวณใต้อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
– รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวเปิดงาน
– กล่าวแสดงมุทิตาจิตผู้สูงวัย และอวยพรให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
– ผู้แทนผู้สูงวัย กล่าวอวยพรให้แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
– ประธานในพิธีมอบมาลัย/ของที่ระลึก และนำคณะผู้บริหาร รดน้ำขอพรผู้สูงวัย
– คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รดน้ำขอพรผู้สูงวัย และคณะผู้บริหาร
– รับประทานอาหาร จากซุ้มอาหารหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกัน
– ชมการสาธิตการทำขนมโบราณ จากภาคีเครือข่ายสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
– ชมการแสดง จากสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เวลา ๑๕.๐๐ น. – เสร็จพิธี

หมายเหตุ :
๑. การแต่งกายชุดผ้าไทย ชุดผ้าพื้นเมือง หรือผ้าลายดอก
๒. มีซุ้มอาหารจาก คณะ/สำนัก/ศูนย์ ไว้บริการ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
๓. ขอความกรุณางดการใช้กล่องโฟม
๔. ขอความกรุณางดการเล่นน้ำ งดการประแป้ง
๕. ขอความกรุณาสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่าง Social Distancing
๖. ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างน้อย ๒ เข็ม
๗. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม