ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติ เนื่องในงานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องพิมานทิพย์ ชั้น ๗ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๒.๓๐ น. – ลงทะเบียน ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
– ลงทะเบียนหน่วยงาน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
เวลา ๑๓.๑๕ น. – รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
– ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
– การแสดงพิธีเปิด จากสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– ชมวีดิทัศน์ประวัติและผลงานของผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
– ประธานในพิธี มอบ “รางวัลเพชรราชธานี” แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
– ประธานในพิธี ถ่ายภาพร่วมกับผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
– ตัวแทนผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ กล่าวแสดงความรู้สึก โดยตัวแทน ดร. ธีรเดช กลิ่นจันทร์ สาขาศิลปะการแสดง
– ประธานในพิธี มอบรางวัลยกย่องนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรมท ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
– ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
– ประธานในพิธีมอบรางวัลยกย่องบุคคลและหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๐๐ น. – เสร็จพิธี

หมายเหตุ :
๑) การแต่งกาย : ผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมือง / นักศึกษาแต่งกาย เครื่องแบบนักศึกษา
๒) ผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างน้อย ๒ เข็ม
๓) ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและเว้นระยะห่างตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในห้องประชุม