โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพิมานทิพย์ ชั้น ๗ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๓๐ น. – กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
– กล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เวลา ๐๘.๔๕ น. – รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบของที่ระลึกแก่วิทยากรและถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าอบรม
เวลา ๐๙.๐๐ น. – บรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน
โดย (๑) ว่าที่ร้อยเอก ธนกฤต สิริปัญญาโสภณ ประธานชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
(๒) นางณอาภา สิริปัญญาโสภณ เลขานุการชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
– ตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมอบรม
เวลา ๑๐.๓๐ น. – รับประทานอาหารว่างภายในห้องอบรม
เวลา ๑๐.๔๕ น. – บรรยายและฝึกปฏิบัติการจัดพิธีการ
เวลา ๑๒.๐๐ น. – พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. – บรรยายและฝึกปฏิบัติการจัดพิธีการ (ต่อ)
– ตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมอบรม
เวลา ๑๔.๓๐ น. – รับประทานอาหารว่างภายในห้องอบรม
เวลา ๑๔.๔๕ น. – ฝึกปฏิบัติการจัดพิธีการ
– ตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมอบรม
เวลา ๑๖.๑๐ น. – มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม
เวลา ๑๖.๓๐ น. – กล่าวปิดการอบรม และขอบคุณวิทยากร

หมายเหตุ:
๑. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และเว้นระยะห่าง Social Distancing ตลอดระยะเวลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๒. เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในห้องประชุม
๓. เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง)

ไฟล์แนบ: กำหนดการ, ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฯ