ประกวดหมอลำกลอน กิจกรรมลานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๑๕ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดหมอลำทำนองอีสาน (หมอลำกลอน) เนื่องในกิจกรรมลานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานในพิธี เพื่อให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะการแสดง การขับร้องหมอลำทำนองอีสาน (หมอลำกลอน) ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชาวจังหวัดอุบลราชธานี และชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายฉลาด ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดิฐพงษ์ อุเทศธำรง ผู้ช่วยคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์พิชิต ทองชิน อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ในครั้งนี้ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมรับชมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการประกวด ณ ห้องบัวทิพย์ ๑ ชั้น ๔ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดอุบลราชธานี อย่างเคร่งครัด

ผลการประกวดหมอลำทำนองอีสาน (หมอลำกลอน)
๑. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพงศธร ชุมอาจ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวเกวริน แสนหวัง นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวปพิชญา กุลพร นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๔. รางวัลชมเชย ได้แก่ นางวราฤทธิ์ สังฆทิพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
๕. รางวัล Popular Vote ได้แก่ นางสาวเกวริน แสนหวัง นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี