มรภ.อุบลราชธานี เข้ารับรางวัลวัฒนคุณาธร ประจำปี ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นผู้แทนเข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม รางวัลวัฒนคุณาธร ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจให้แก่บุคคลและองค์กรภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมเป็นพลังสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมและมอบรางวัลวัฒนคุณาธร กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ๑.ประเภทเด็กหรือเยาวชน ๒.ประเภทบุคคล และ ๓.ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งหมด ๕๒๒ รางวัล แบ่งเป็นส่วนกลาง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ๑๑ หน่วยงาน จำนวน ๖๖ รางวัล และส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด จำนวน ๔๕๖ รางวัล

ภาพ : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม