ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสมัครเข้าร่วมการประกวดหมอลำกลอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ ๑-๕ สมัครเข้าร่วมการประกวดหมอลำทำนองอีสาน (หมอลำกลอน) ภายใต้กิจกรรมลานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เนื่องในงาน “ราชภัฏอุบลฯ ก้าวไกล สู่ MICE University” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประกวดฯ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
– เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ ๑-๕ ไม่จำกัดเพศ
– เป็นผู้รักในการขับร้องหมอลำทำนองอีสาน (หมอลำกลอน)

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร
๑. ใบสมัครการประกวดหมอลำทำนองอีสาน (หมอลำกลอน) จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ชุด
๓. สำเนาบัตรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๒ ชุด

กติกาการประกวด
๑. การขับร้องเป็นทำนองหมอลำอีสาน
๒. แต่งกายตามแบบพื้นบ้านอีสานให้เหมาะสม สวยงาม และมีการฟ้อนประกอบเพื่อดูวาดฟ้อนของหมอลำ
๓. กลอนลำที่ใช้ในการประกวด คือ กลอนอิสระ
๔. เวลาที่ใช้ในการประกวด และความยาวของวิดีโอ ไม่เกิน ๘ นาที

เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑. เทคนิคการใช้เสียง พลังเสียง ความไพเราะของน้ำเสียง จำนวน ๓๐ คะแนน
๒. ทำนองการลำไพเราะ การออกเสียงวาดลำถูกต้องชัดเจน จำนวน ๒๕ คะแนน
๓. ความถูกต้องของอักขระ เนื้องร้อง จำนวน ๑๕ คะแนน
๔. บุคลิกภาพ ลีลา ท่าทาง มีการฟ้อนประกอบเพื่อดูวาดฟ้อนของหมอลำ จำนวน ๑๐ คะแนน
๕. ความยากง่ายของเพลงที่ขับร้อง จำนวน ๑๐ คะแนน
๖. การแต่งกายที่เหมาะสมตามแบบขนบอีสาน (ชุดผ้าไทย-ผ้าพื้นเมือง) จำนวน ๑๐ คะแนน

รางวัลการประกวด
๑. รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับทุนการศึกษา เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับทุนการศึกษา เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๔. รางวัล Popular Vote ได้รับทุนการศึกษา เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๕. รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้รับทุนการศึกษา เป็นเงิน ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

ทุนการศึกษามูลค่ารวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท (ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตร)

คณะกรรมการตัดสินการประกวด
๑. นายฉลาด ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) ปี ๒๕๔๘
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดิฐพงษ์ อุเทศธำรง ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓. อาจารย์พิชิต ทองชิน อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระยะเวลาดำเนินการประกวด
– รับสมัครและส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด :
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.
– คณะกรรมการฯ คัดเลือกผู้เข้าประกวดรอบคัดเลือก :
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
– ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ :
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
– ผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ รายงานตัวเพื่อจับสลากลำดับการประกวด :
วันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
– ประกวดหมอลำทำนองอีสาน (หมอลำกลอน) รอบชิงชนะเลิศ :
วันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
– คณะกรรมการฯ ตัดสินผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ :
วันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

ไฟล์แนบ : หลักเกณฑ์และใบสมัคร