กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องบัวทิพย์ ๑ ชั้น ๔ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ดำเนินพร้อมกันทั่วประเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อาจารย์ณณฐ วิโย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ ดร. ขวัญสุปาณัฏฐ์ พันธ์เกษม รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำบุคลากรในสังกัด ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี