พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (วางพานพุ่มดอกไม้สด พร้อมกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธานในพิธี มอบโล่เกียรติคุณและของที่ระลึกแด่ “พ่อดีเด่นราชภัฏ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ คน ดังนี้

ประเภทพ่อของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๑. นายบุญ เชื้อสูง บิดาของ นางสาวบังอร เชื้อสูง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒. นายปรีชา เหล่าตุ่นแก้ว บิดาของ นายวุฒิชัย เหล่าตุ่นแก้ว นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๓. นายปัด บุญชม บิดาของ นายสิทธิพร บุญชม นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
๔. นายภาณุวัฒน์ ขำศรีนวล บิดาของ นางสาวนุชจรินทร์ ขำศรีนวล นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
๕. นายมงคล เครือดี บิดาของ นายทวีชัย เครือดี นักศึกษาคณะครุศาสตร์
๖. นายวิชัย ศรีโคตร บิดาของ นางสาวชนากานต์ ศรีโคตร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
๗. นายสมบัติ จันทรไตรรัตน บิดาของ นายกิตติชัย จันทรไตรรัตน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
๘. นายสุระศักดิ์ ศิลปศิริ บิดาของ นางสาวพัดชา ศิลปศิริ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

ประเภทพ่อที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันจ่าอากาศตรี ภัทระ เกิดอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประเภทพ่อของข้าราชการหรือพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๑. นายบริบูรณ์ ทองถม บิดาของ นางพิสมัย หลักรัตน์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

ประเภทพ่อของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๑. นายชาญ เพิ่มวงศ์ บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัลยา นันตา คณะเกษตรศาสตร์
๒. นายเตียน สุดาทิพย์ บิดาของ อาจารย์ดวงดาว สุดาทิพย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
๓. นายประวัติ งามมาก บิดาของ อาจารย์ ดร. ภูวดล งามมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔. นายมานพ วุฒิดรุณกร บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ สุนทราเมธากุล คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
๕. พันตำรวจโท วิเชียร เบิกบาน บิดาของ อาจารย์ ดร. วาริณี แสงประไพ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

📌 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.aac.ubru.ac.th/ebook/fathers-day-2564

📌 วีดิทัศน์เชิดชเกียรติพ่อดีเด่นราชภัฏ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://youtu.be/ulam9yZ0Dk0