ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ทอดถวายผ้ามหาบุญจุลกฐิน ประจำปี ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีทอดผ้ามหาบุญจุลกฐิน เนื่องในงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นคนมีธรรม ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียน โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา โรงเรียนแห่งความเท่าเทียมด้านการศึกษา และสร้างพุทธอุทยานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อนุสรณ์สถานแห่งชาติกำเนิดของพระอริยสงฆ์กึ่งพุทธกาล โดยมี พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมพิธี ณ วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด