ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ-สายสนับสนุน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ซึ่งได้ปวารณาถวายจตุปัจจัยถวายพระราชกุศล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๒๙,๔๑๗.๒๙ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ซึ่งแบ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุ-สามเณร วัดศรีอุบลรัตนาราม จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และบำรุงโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด