ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สูงวัย ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข (ประเพณีสงกรานต์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและรดน้ำขอพรจากผู้สูงวัยเพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ พุทธสถาน และลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ น. – แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน พร้อมกัน ณ บริเวณพุทธสถาน และลานพอก (บรรเลงเพลงรำวงวันสงกรานต์)
เวลา ๑๐.๓๐ น. – ชมการแสดง ชุดที่ ๑ “เอ้ขันหมากฝากฮัก” จากสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เวลา ๑๑.๐๐ น. – รับประทานอาหารกลางวัน จากซุ้มอาหารหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกัน
เวลา ๑๑.๒๐ น. – ชมการแสดง ชุดที่ ๒ “รำวงย้อนยุค” จากสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ประธานในพิธี (รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล) รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เดินทางถึงมณฑลพิธี บริเวณพุทธสถาน
เวลา ๑๒.๐๙ น. – พิธีกรเชิญ ประธานในพิธี ผู้สูงวัย แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าไปภายในพุทธสถาน
     – พิธีกรเชิญ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
     – ผู้แทนกล่าวนำสวดมนต์ไว้พระ และกล่าวนำคำขอขมาพระพุทธรูปภายในพุทธสถาน
     – ประธานในพิธี และผู้สูงวัย ร่วมเปลี่ยนผ้าอังสะ และสรงน้ำพระพุทธรูปประธาน (พระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ) ตลอดจนพระพุทธรูปภายในพุทธสถาน
     – ผู้ร่วมงานร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป
     – ประธานในพิธี ผู้สูงวัย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ถ่ายภาพร่วมกัน
     – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา (ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม) กล่าวรายงาน
     – รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล (รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) กล่าวเปิดงาน
     – ประธานในพิธี กล่าวแสดงมุทิตาจิตผู้สูงวัย และอวยพร ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
     – ผู้แทนผู้สูงวัย กล่าวอวยพรให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
     – ประธานในพิธี มอบรางวัลหนูน้อยสงกรานต์ และรางวัลคณาจารย์ บุคลากร ที่แต่งกายด้วยผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมือง สวยงามภายในงาน
     – ประธานในพิธี มอบมาลัย/มอบของที่ระลึก และนำผู้บริหาร รดน้ำขอพรผู้สูงวัย (บรรเลงดนตรีไทย)
     – คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รดน้ำขอพรผู้สูงวัย และผู้บริหาร
เวลา ๑๓.๓๐ น. – เสร็จพิธี

หมายเหตุ:
๑. การแต่งกาย ชุดผ้าไทย ชุดผ้าพื้นเมือง หรือผ้าลายดอก
๒. มีรางวัลหนูน้อยสงกรานต์ และรางวัลคณาจารย์ บุคลากรที่แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง สวยงามภายในงาน (ประเมินโดยการสังเกตภายในงาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ)
๓. มีซุ้มอาหารจาก คณะ/สำนัก/ศูนย์ ไว้บริการ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
๔. ขอความกรุณางดการใช้กล่องโฟม
๕. ขอความกรุณางดการเล่นน้ำ งดการประแป้ง
๖. ขอความกรุณาสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่าง
๗. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม