บรรยายพิเศษ เรื่อง “การลงพื้นที่ภาคสนามในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย”

วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น ๒ อาคารศิลปกรรมนาฏศิลป์และดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจริญชัย ชนไพโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม “เพชรราชธานี” สาขาดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ได้กรุณาบรรยายพิเศษ เรื่อง การลงพื้นที่ภาคสนามในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ซึ่งกำลังศึกษารายวิชามานุษยวิทยาทางดนตรี และอยู่ในช่วงเวลาลงภาคสนามเก็บข้อมูลงานวิจัย การนี้ นักศึกษาได้รับทราบแนวคิดและวิธีการเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยต่อไป