งานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องพิมานทิพย์ ชั้น ๗ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม (รางวัลเพชรราชธานี) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวํฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานในพิธี ซึ่งในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคล ผู้สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรมจากทั่วประเทศ จำนวน ๑๐ คน ประกอบด้วย

รางวัลเพชรราชธานีกิตติมศักดิ์
๑. รองศาสตราจารย์นพดล จันทร์เพ็ญ

รางวัลเพชรราชธานี จำนวน ๙ สาขา ดังนี้
๑. สาขาทัศนศิลป์ : นายเด่นชัย ไตรยะถา
๒. สาขาดุริยางคศิลป์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจริญชัย ชนไพโรจน์
๓. สาขาศิลปะการแสดง : นายสุรัตน์ จงดา
๔. สาขาวรรณศิลป์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวกานท์ ปทุมสูติ
๕. สาขาศิลปหัตถกรรม : นายสมพล หล้าสกุล
๖. สาขาคหกรรมศิลป์ : นางธนิษฐา วงศ์ปัดสา
๗. สาขาศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี : นายสนั่น ธรรมธิ
๘. สาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : นายประวิตร ศิลธรรมพานิช
๙. สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้มอบรางวัลนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๓ สาขา ได้แก่ สาขาศิลปะการแสดง สาขาวรรณศิลป์ และสาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้ง มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรม และมอบรางวัลยกย่องบุคคลและหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ คน ๔ หน่วยงาน อีกด้วย

📌 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) รางวัลเพชรราชธานี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.aac.ubru.ac.th/ebook/diamond-2564
📌 วีดิทัศน์ รางวัลเพชรราชธานี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://youtu.be/1b-k3eicfRs