ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดการทำเครื่องประดับตกแต่งในงานบุญผะเหวด กิจกรรมลานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เดือนสี่ : บุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ”

ไฟล์แนบ : เอกสารเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔