พิธีถวายเครื่องราชสักการะและงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชมรมผู้เกษียณอายุราชการ สมาคมศิษย์เก่าเทา-ชมพู และพ่อดีเด่นราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๓ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (วางพานพุ่มดอกไม้สด) พร้อมนำกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธานในพิธี มอบโล่เกียรติคุณและของที่ระลึกแด่ “พ่อดีเด่นราชภัฏ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ จำนวน ๒๓ คน จาก ๖ ประเภท ดังนี้

ประเภทพ่อของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน ๑๐ คน
๑. นายบุญหนา จันธิราช
๒. นายปรีชา บั้งทอง
๓. นายปรียา คำเพราะ
๔. นายภิรวัฒน์ ดาษดา
๕. นายวิจาร คนคง
๖. นายสมโชค เรืองนา
๗. นายสำอาง สอนจันทร์
๘. นายสุนทร โคกโพธิ์
๙. นายอดุล เขียวขัน
๑๐. นายอลงกรณ์ ผิวอ้วน

ประเภทพ่อที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน ๑ คน
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสริฐ เขียนนอก

ประเภทพ่อที่เป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน ๑ คน
๑. นายอังคาร ดอนใหญ่

ประเภทพ่อของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน ๗ คน
๑. ดาบตำรวจ เกษม เกษตรเอี่ยม
๒. นายชาญณรงค์ คมเฉียบ
๓. นายถวิล เมฆลา
๔. ร้อยตรี ไมตรี วงศ์มณี
๕. นายสมบูรณ์ โพธิสาร
๖. พันตรี สมร ใจสว่าง
๗. พันตรี สมศักดิ์ สุขโท

ประเภทพ่อของพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน ๒ คน
๑. นายประหยัด ทองแรง
๒. นายศุภกฤต โพทวี

ประเภทพ่อที่เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน ๒ คน
๑. นายชาลี บุญศักดิ์
๒. พันเอก บุญส่ง อักษรศรี

📌 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.aac.ubru.ac.th/ebook/fathers-day-2563

📌 วีดิทัศน์เชิดชเกียรติพ่อดีเด่นราชภัฏ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://youtu.be/WCtNfq-GQQU