ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสรรหาหรือคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม “รางวัลเพชรราชธานี” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

ไฟล์แนบ : เอกสารเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔