ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยฯ ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อเข้ารับการคัดเลือก บุคคลและหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดยกำหนดคุณสมบัติของบุคคลและหน่วยงานที่เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

คุณสมบัติของบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือก
     ๑. เป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
     ๒. แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ วัน
     ๓. สามารถเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ทุกปี แต่สามารถรับรางวัลติดต่อกันได้ไม่เกิน ๒ ปี

คุณสมบัติของหน่วยงานที่เข้ารับการคัดเลือก
     ๑. เป็นหน่วยงานในระดับคณะหรือเทียบเท่า สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
     ๒. เป็นหน่วยงานในระดับศูนย์/สำนัก/สถาบัน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
     ๓. มีกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงาน แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ วัน
     ๔. มีผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ประจักษ์
     ๕. สามารถเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ทุกปี

กำหนดการรับสมัครสำหรับบุคคลและหน่วยงาน
     ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมภาพถ่ายของผู้สมัครแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาพ และหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สามารถส่งใบสมัครโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมภาพถ่ายผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ภาพ ไปยัง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ชั้น ๔ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เว้นวันหยุดราชการ) หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

การประกาศผลการคัดเลือกและการมอบรางวัล
     ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ http://www.aac.ubru.ac.th หรือ Facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โทรศัพท์. ๐ ๔๕๓๕ ๒๐๐๐-๒๙ ต่อ ๑๐๔๐, ๑๐๓๔ โทรสาร ๐ ๔๕๓๕ ๒๑๒๕

ไฟล์แนบ : เอกสารเพิ่มเติม