ประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน และการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประธานสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานที่ประชุม ณ โรงแรมภูเรือบุษบา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย