ประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อรับฟังนโยบายและการรายงานผลการดำเนินงานของสภาสำนักศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี