ขอเชิญเสนอชื่อนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญเสนอชื่อนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่นักศึกษาผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ และมีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ในสาขาต่าง ๆ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การสรรหาหรือคัดเลือก ดังนี้

๑. การจำแนกสาขาทางวัฒนธรรม จำแนกได้ ๗ สาขา ดังนี้
     ๑.๑ สาขาทัศนศิลป์
     ๑.๒ สาขาดุริยางคศิลป์
     ๑.๓ สาขาศิลปะการแสดง
     ๑.๔ สาขาวรรณศิลป์
     ๑.๕ สาขาหัตถศิลป์
     ๑.๖ สาขาคหกรรมศิลป์
     ๑.๗ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
คณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือก จะพิจารณาคัดเลือกจาก ๗ สาขา ให้ได้รับรางวัลเพียง ๓ สาขา

คุณสมบัติผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ
     ๑. ต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา
     ๒. มีระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
     ๓. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
     ๔. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกสั่งพักการเรียน
     ๕. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะตามระดับการศึกษา ตลอดจนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับในสาขาที่ส่งเข้าพิจารณา
     ๖. เป็นผู้ที่ปฏิบัติกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง

การเสนอประวัติและผลงาน
     ๑. การเสนอข้อมูลประวัติและผลงานของนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรม ต้องมีการรับรองจากหน่วยงานที่เสนอชื่อ (หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทน เป็นผู้ลงนามเสนอชื่อ) โดยมีที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เพื่อทางคณะกรรมการฯ จะได้ตรวจสอบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ
     ๒. จัดทำประวัติและผลงาน ตามแบบเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และจัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน ๒ เล่ม พร้อมบันทึกข้อมูลทั้งหมดตามเล่มเอกสารผลงานลงแผ่นซีดีหรือดีวีดี (บันทึกเป็นไฟล์ Microsoft Word และ PDF)
     ๓. การพิมพ์ข้อความประวัติและผลงานให้ใช้แบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยท์
     ๔. แนบไฟล์ภาพหน้าตรงครึ่งตัว ภาพส่วนบุคคลเจ้าของผลงาน ภาพกิจกรรม และภาพผลงาน ที่ประกอบในแบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน โดยต้องเป็นไฟล์ภาพ นามสกุล JPEG หรือ TIFF เท่านั้น และเป็นภาพที่มีความคมชัด หรือมีขนาดมากกว่า ๑ MB ขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ภาพ ให้บันทึกไฟล์ภาพทั้งหมดลงแผ่นซีดีหรือดีวีดี [รวมอยู่ในแผ่นซีดีหรือดีวีดีเดียวกันกับไฟล์เล่มเอกสารผลงาน]
     ๕. ส่งสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมลงนามรับรองสำเนา ใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript แบบไม่สำเร็จการศึกษา) อย่างละ ๑ ชุด

ให้เสนอชื่อและประวัติ เพื่อรับการสรรหาหรือคัดเลือกเป็น “นักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔” พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐาน
ภายในวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์
สามารถนำส่งประวัติและผลงานด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ ๒ ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๐๐๐

สามารถดาวน์โหลดคู่มือและหลักเกณฑ์ได้ที่ เว็บไซต์ http://www.aac.ubru.ac.th หรือ Facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โทรศัพท์. ๐ ๔๕๓๕ ๒๐๐๐-๒๙ ต่อ ๑๐๔๐, ๒๐๙๔ โทรสาร ๐ ๔๕๓๕ ๒๐๔๖

ไฟล์แนบ : เอกสารเพิ่มเติม