ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เพชรราชธานี ประจำปี ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ รางวัลเพชรราชธานี เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ และมีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมในสาขาต่าง ๆ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การสรรหาหรือคัดเลือก ดังนี้

๑. การจำแนกสาขาทางวัฒนธรรม จำแนกได้ ๙ สาขา ดังนี้
     ๑.๑ สาขาทัศนศิลป์
     ๑.๒ สาขาดุริยางคศิลป์
     ๑.๓ สาขาศิลปะการแสดง
     ๑.๔ สาขาวรรณศิลป์
     ๑.๕ สาขาศิลปหัตถกรรม
     ๑.๖ สาขาคหกรรมศิลป์
     ๑.๗ สาขาศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี
     ๑.๘ สาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
     ๑.๙ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)

คุณสมบัติผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ
     ๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
     ๒. มีอายุไม่น้อยกว่า ๔๕ ปีบริบูรณ์ ยกเว้นในสาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีอายุไม่น้อยกว่า ๔๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการเสนอชื่อ (วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔)
     ๓. เป็นผู้ดำเนินงานและสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ในสาขาที่ส่งเข้าพิจารณา
     ๔. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ตลอดจนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับในสาขาที่ส่งเข้าพิจารณา
     ๕. เป็นผู้ที่มีผลงานที่ได้รับการยอมรับและมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
     ๖. มีผลงานทางวัฒนธรรมในสาขาที่ส่งเข้าพิจารณา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จนถึงปัจจุบัน
     ๗. เป็นผู้สืบทอด ถ่ายทอด หรือเป็นต้นแบบทางศิลปวัฒนธรรมในสาขาที่ส่งเข้าพิจารณา
     ๘. เป็นผู้คิดริเริ่ม ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดกิจกรรมหรือการสร้างผลงานทางวัฒนธรรม อันเป็นประโยชน์ที่มีคุณค่าต่อสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ
     ๙. ไม่เคยได้รับรางวัลบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ/หรือรางวัลศิลปินแห่งชาติ
     ๑๐. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย
     ๑๑. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
     ๑๒. ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นคดีที่กระทำโดยประมาท หรือเป็นความผิดลหุโทษ

การเสนอประวัติและผลงาน
     ๑. การเสนอข้อมูลประวัติและผลงานของบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ต้องมีการรับรองจากหน่วยงานที่เสนอชื่อ (หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทน เป็นผู้ลงนามเสนอชื่อ) หรือบุคคลที่เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น โดยมีที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เพื่อทางคณะกรรมการฯ จะได้ตรวจสอบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ
     ๒. จัดทำประวัติและผลงาน ตามแบบเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และจัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน ๒ เล่ม พร้อมบันทึกข้อมูลทั้งหมดตามเล่มเอกสารผลงานลงแผ่นซีดีหรือดีวีดี (บันทึกเป็นไฟล์ Microsoft Word และ PDF)
     ๓. การพิมพ์ข้อความประวัติและผลงานให้ใช้แบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยท์
     ๔. แนบไฟล์ภาพหน้าตรงครึ่งตัว ภาพส่วนบุคคลเจ้าของผลงาน ภาพกิจกรรม และภาพผลงาน ที่ประกอบในแบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน โดยต้องเป็นไฟล์ภาพ นามสกุล JPEG หรือ TIFF เท่านั้น และเป็นภาพที่มีความคมชัด หรือมีขนาดมากกว่า ๑ MB ขึ้นไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ภาพ ให้บันทึกไฟล์ภาพทั้งหมดลงแผ่นซีดีหรือดีวีดี [รวมอยู่ในแผ่นซีดีหรือดีวีดีเดียวกันกับไฟล์เล่มเอกสารผลงาน] เนื่องจากภาพทั้งหมดจำเป็นต้องนำไปใช้ในการจัดทำหนังสือและวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
     ๕. ส่งสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนา อย่างละ ๑ ชุด

ให้เสนอชื่อและประวัติ เพื่อรับการสรรหาหรือคัดเลือกเป็น “บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔” พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐาน
ภายในวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์
สามารถนำส่งประวัติและผลงานด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ ๒ ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๐๐๐

สามารถดาวน์โหลดคู่มือและหลักเกณฑ์ได้ที่ เว็บไซต์ http://www.aac.ubru.ac.th หรือ Facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โทรศัพท์. ๐ ๔๕๓๕ ๒๐๐๐-๒๙ ต่อ ๑๐๔๐, ๒๐๙๔ โทรสาร ๐ ๔๕๓๕ ๒๐๔๖

ไฟล์แนบ : เอกสารเพิ่มเติม