ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ทอดถวาย ณ วัดในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน ตลอดจนสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

วันที่ ๙-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ทอดถวาย ณ วัดป่าศรีประดู่วนาราม ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
– ตั้งองค์กฐิน ณ ศาลาวัดป่าศรีประดู่วนาราม

วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๐๐ น. – คณะเจ้าภาพทอดถวายกฐินสามัคคี

วันที่ ๒๐-๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ทอดถวาย ณ วัดกลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๙.๐๙ น. – ตั้งขบวนแห่กฐินสามัคคี ณ บริเวณวิหารพระบทม์ วัดกลาง
เวลา ๑๐.๐๐ น. – พิธีถวายกฐินสามัคคี
เวลา ๑๑.๐๐ น. – ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น. – พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นภาษาบาลี เป็นเสร็จพิธี

วันที่ ๒๗-๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ทอดถวาย ณ วัดศรีอุดม ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ตั้งองค์กฐิน ณ วัดศรีอุดม อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา ๑๘.๐๐ น. – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชองค์กฐิน

วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๙.๐๙ น. – ประธานในพิธี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสาธุชน พร้อมกัน ณ บริเวณอุโบสถวัดศรีอุดม
เวลา ๐๙.๓๐ น. – ตั้งขบวนแห่กฐิน
เวลา ๑๐.๐๐ น. – พิธีถวายกฐินสามัคคี
เวลา ๑๑.๐๐ น. – ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
– พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธี

     จึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐ ๔๕๓๕ ๒๐๐๐-๒๙ ต่อ ๑๐๔๐ ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนอานิสงส์แห่งผลบุญที่ท่านได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ และสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ