ถอดบทเรียนการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้บุคลากรมีสัมพันธ์อันดี มีความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัย