วัฒนศิลปสาร

วัฒนศิลปสาร จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริม เผยแพร่ข้อมูล ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอีสาน ประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

Read more