การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนาระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และโครงการพัฒนาระบบและกลไกการทำนุ …

Read more

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สูงวัย ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข (ประเพณีสงกรานต์) …

Read more

ขอเชิญร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติแบบโบราณของจังหวัดอุบลราชธานี และรับชมการประกวดการทำเครื่องประดับตกแต่งในงานบุญผะเหวด เนื่องในกิจกรรม …

Read more

ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติ เนื่องในงานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ …

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดทำเครื่องประดับตกแต่งในงานบุญผะเหวด ชิงเงินรางวัลรวม ๔,๘๐๐ บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) เข้าร่วมประกวดการทำเครื่องประดับตกแต่งในงานบุญผะเหวด ในวันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ …

Read more