มรภ.อุบลราชธานี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ‘ในหลวง – พระราชินี’

วันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานพระวิหาร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” …

Read more

กิจกรรมวันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข ประจำปี ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข …

Read more

การพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง …

Read more

งานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องพิมานทิพย์ ชั้น ๗ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทน อธิการบดี …

Read more

ประกวดหมอลำกลอน กิจกรรมลานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๑๕ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดหมอลำทำนองอีสาน (หมอลำกลอน) …

Read more