โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และโครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องบัวทิพย์ ๑ ชั้น ๔ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและ …

Read more

กิจกรรมวันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัย …

Read more

กิจกรรมลานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องบัวทิพย์ ๑ ชั้น ๔ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัย …

Read more

ประกวดการทำเครื่องประดับตกแต่งในงานบุญผะเหวด

วันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมประกวด “การทำเครื่องประดับตกแต่งในงานบุญผะเหวด” เนื่องในกิจกรรม …

Read more

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การลงพื้นที่ภาคสนามในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย”

วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น ๒ อาคารศิลปกรรมนาฏศิลป์และดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจริญชัย ชนไพโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญ …

Read more