ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

ไฟล์แนบ : เอกสารเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสรรหาหรือคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม “รางวัลเพชรราชธานี” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

ไฟล์แนบ : เอกสารเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓”

ไฟล์แนบ : เอกสารเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสรรหา “พ่อดีเด่นราชภัฏ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

ไฟล์แนบ : เอกสารเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการประกวดการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ถวายเป็นอาจาริยบูชา เนื่องในวาระ ๑๕๐ ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งองค์การยูเนสโก ประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก “กิจกรรมลานวัฒนธรรม” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ไฟล์แนบ : เอกสารเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

Read more