คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัด

ไฟล์แนบ : เอกสารเพิ่มเติม สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

Read more

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

ไฟล์แนบ : เอกสารเพิ่มเติม สั่ง ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

Read more

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ไฟล์แนบ : เอกสารเพิ่มเติม สั่ง ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

Read more

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ไฟล์แนบ : เอกสารเพิ่มเติม สั่ง ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข (ประเพณีสงกรานต์) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

ไฟล์แนบ : เอกสารเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

Read more