ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลใบลาน พิพิธภัณฑ์วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

ไฟล์แนบ : เอกสารเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

Read more

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ไฟล์แนบ : เอกสารเพิ่มเติม สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

ไฟล์แนบ : เอกสารเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสรรหาหรือคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม “รางวัลเพชรราชธานี” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

ไฟล์แนบ : เอกสารเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

ไฟล์แนบ : เอกสารเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

Read more