คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ไฟล์แนบ : เอกสารเพิ่มเติม สั่ง ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

Read more

กิจกรรมวันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัย …

Read more

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สูงวัย ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข (ประเพณีสงกรานต์) …

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข (ประเพณีสงกรานต์) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

ไฟล์แนบ : เอกสารเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

Read more

กิจกรรมลานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องบัวทิพย์ ๑ ชั้น ๔ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัย …

Read more