ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สูงวัย ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข (ประเพณีสงกรานต์) …

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข (ประเพณีสงกรานต์) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

ไฟล์แนบ : เอกสารเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

Read more

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การลงพื้นที่ภาคสนามในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย”

วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น ๒ อาคารศิลปกรรมนาฏศิลป์และดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจริญชัย ชนไพโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญ …

Read more

งานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องพิมานทิพย์ ชั้น ๗ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ …

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดการทำเครื่องประดับตกแต่งในงานบุญผะเหวด กิจกรรมลานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เดือนสี่ : บุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ”

ไฟล์แนบ : เอกสารเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

Read more