ห้องสมุด 3 ดี

  โครงการสัมมนาเรื่อง ห้องสมุด 3 ดี ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2553
ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ อาคาร 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สามารถดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
โดย อาจารย์ศกุนตลา  สุขสมัย  นักวิชาการศึกษา 8 ว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

  แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

  ห้องสมุด 3 ดี โดย อาจารย์ศกุนตลา  สุขสมัย
      นักวิชาการศึกษา 8 ว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

  มาตรฐานห้องสมุด และตัวบ่งชี้

  ห้องสมุด 3 ดี โดย อาจารย์เยาวลักษณ์ คงพูล
      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

  ห้องสมุด 3 ดี โดย ผศ.ดร.พรทิพา  ดำเนิน
      รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีรัมย์

Additional information