ขยายเวลาเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

เนื่องจากมีผู้เสนอชื่อผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ยังไม่ครบทั้ง ๙ สาขา ดังนั้น สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงขยายเวลาเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ จากวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑