คณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

คำสั่งที่ ๑๐๓๗/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
————————————————-
   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ วรรคแรก (๒) และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และโดยวิธีการสรรหาคณะกรรมการประจำสำนัก จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้

   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา     ทาปทา          ผู้อำนวยการ                    ประธานกรรมการ
   ๒.  อาจารย์ ดร.สุทธิพงษ์   สุทธิลักษมุนีกุล          รองผู้อำนวยการ               รองประธานกรรมการ
   ๓.  ดร.ฉวีวรรณ   พันธุ                                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                    กรรมการ
   ๔.  ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิณัฏฐ์    กิติพันธุ์               ผู้ทรงคณุวุฒิ                    กรรมการ
   ๕.  ดร.สุรัตน์   จงดา                                       ผู้ทรงคณุวุฒิ                    กรรมการ
   ๖.  นายมีชัย   แต้สุจริยา                                  ผู้ทรงคณุวุฒิ                    กรรมการ
   ๗.  รองศาสตราจารย์วีณา   วีสเพ็ญ                    ผู้ทรงคณุวุฒิ                    กรรมการ
   ๘.  นายอุทัย   พลพวก                                    ผู้ทรงคณุวุฒิ                    กรรมการ
   ๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา  วุฒิช่วย            ผู้แทนหัวหน้างาน              กรรมการ
   ๑๐. ผู้ช่วยศาสตาจารย์ประคอง   บุญทน              ผู้แทนคณาจารย์ประจำ       กรรมการ
   ๑๑. อาจารย์ ดร.กิติรัตน์   สีหบัณฑ์                    ผู้แทนคณาจารย์ประจำ       กรรมการ
   ๑๒. นางสาวดาริน  ศิริคูณ                                รก.แทนหัวหน้าสำนักงาน    เลขานุการ
หน้าที่
   ๑.  กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
   ๒.  เสนอนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
   ๓.  พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
   ๔.  ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
   ๕.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับกิจการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หรือ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
   ๖.  ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และเสนอแนะการดำเนินงานเพื่อการพัฒนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
       
       ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป