คณะกรรมการที่ปรึกษาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ที่  ๑๒๙๐/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
———————————————–

           เพื่อให้การดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านนโยบายแนวทางการดำเนินงาน และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนให้คำปรึกษาและพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้

๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

      ๑.๑  พระเทพวราจารย์                           เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
      ๑.๒  นายฉลาด                                    ส่งเสริม
      ๑.๓  นายประดับ                                   ก้อนแก้ว
      ๑.๔  รองศาสตราจารย์ประจักษ์                บุญอารีย์       
      ๑.๕  รองศาสตราจารย์นพดล                   จันทร์เพ็ญ
      ๑.๖  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลอนงค์            ศรีทานันท์
      ๑.๗  ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิตย์             จันทบุตร
      ๑.๘  นายสมพงษ์                                 โลมะรัตน์
      ๑.๙  นางรุจิรา                                      ทัศนียานนท์                         
      ๑.๑๐ นายปัญญา                                  แพงเหล่า       
      ๑.๑๑ นายนิกร                                      วีสเพ็ญ                      
      ๑.๑๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ.วราวุธ         ผลานันต์                            
      ๑.๑๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประคอง             บุญทน                    
      ๑.๑๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานันท์        ทาปทา                           
      ๑.๑๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย          เลียงจินดาถาวร            
      ๑.๑๖  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา            ชินนาค                     
     ๑.๑๗  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกิต               สมัครค้า                     
     ๑.๑๘  อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.เชษฐ์                  ศรีไมตรี                      
     ๑.๑๙  อาจารย์ณณฐ                               วิโย                         
     ๑.๒๐  อาจารย์กิตติพร                            สุพรรณผิว                           
     ๑.๒๑  อาจารย์ ดร.นเรศ                          ขันธะรี
     ๑.๒๒  อาจารย์ชาญชัย                           พีระภาณุรักษ์                           
     ๑.๒๓  อาจารย์กนิษฐา                            จัตุพันธ์                                     
     ๑.๒๔  อาจารย์อินทนิล                           เชื้อบุญชัย                   
     ๑.๒๕  อาจารย์กัญญ์ณณัฐ                       เทพสุริยานนท์
     ๑.๒๖  อาจารย์บุญศรี                             ไหลศิริกุล                  
     ๑.๒๗  อาจารย์พัชราวดี                           กุลบุญญา                        
     ๑.๒๘  อาจารย์ชัชวาล                             ขันติคเชนชาติ               
     ๑.๒๙  อาจารย์คมสันต์                            ธงชัย 
     ๑.๓๐  อาจารย์จุมพลภัทร์                         สีทากุลเศรษฐ์               
     ๑.๓๑  อาจารย์สิริสุดา                             ทองเฉลิม                   
     ๑.๓๒  อาจารย์ปกรณ์                              กัลปดี                       
     ๑.๓๓  อาจารย์กันย์สินี                            จาฏพจน์                    
     ๑.๓๔  อาจารย์ ดร.พรหมมินทร์                 กองแก้ว                       
     ๑.๓๕  อาจารย์พลวัฒน์                           โตสารเดช                    
      ๑.๓๖  อาจารย์อาภารัตน์                         ประทีปะเสน                 
     ๑.๓๗  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิชญาพร           อยู่คล้ำ                        
     ๑.๓๘  อาจารย์จักรวาล                           วงศ์มณี                       
     ๑.๓๙  อาจารย์ ดร.ดิฐพงษ์                      อุเทศธำรง            
    ๑.๔๐  อาจารย์ปิ่นมณี                             สาระมัย

 

หน้าที่

     ๑.  เสนอนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

     ๒.  ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

     ๓.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับกิจการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หรือ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย

     ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

           

           ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๒๐  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป