ห้องสมุดศูนย์ข้อมูล

บรรณนิทัศน์หนังสือดีที่ควรอ่าน ที่มีในห้องสมุดศูนย์ข้อมูล

kati
 คติสยาม 
เป็นหนังสือรวบรวมบทความทางโหราศาสตร์ซึ่งเคยตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ ระหว่างปี พ.ศ.2517 – 2531 เกี่ยวกับความเชื่อของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณ โดย อาศัยหลักเกณฑ์จากโหรราศาสตร์ อันเป็นศาสตร์โบราณเกี่ยวกับอิทธิพลของดวงดาว ที่มีต่อวิถีชีวิตของสรรพสิ่งในสกลจักรวาล
พลูหลวง. คติสยาม. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,2539. 204 หน้า. ภาพประกอบ. 240 บาท.
esan1
 ตำราเรียนอักษรโบราณอีสาน 
เป็นตำราเรียนอักษรโบราณอีสานกล่าวถึงวิธีปฏิบัติในด้านการสอนทักษะ มีประโยชน์ในด้านการฝึกด้านภาษาและมีคุณค่าในด้านวัฒนธรรม ซึ่งอักษรโบราณอีสานมีทั้งอักษรขอม อักษรธรรมโบราณอีสาน และอักษรไทยน้อย ซึ่งในแต่ละบทจะกล่าวถึงลักษณะของอักษร พยัญชนะ สระ การแจกอักษร รวมถึงแบบฝึกหัดการอ่านและเขียนอักษรแต่ละประเภท
มนัส สุขสาย. ตำราเรียนอักษรโบราณอีสาน. พิมพ์ครั้งที่ 3. อุบลราชธานี : มูลมังอีสาน, 2543. 172 หน้า. 150 บาท.
 
thaihouse
 แบบแผนบ้านเรือนไทยในสยาม 
เป็นหนังสือที่ให้ภาพรวมของวิวัฒนาการบ้านเรือนไทยต่างๆตลอดจนเรือนไทยโบราณผู้แต่งมีจุดประสงค์จะพรรณาถึงเรือนไทยฝาปะกนกับเรือนปั้นหยาและเรือนมะนิลาทั้งกี่ตกแต่งลวดลายขนมปังขิงเป็นส่วนใหญ่ ส่วนบ้านเรือนไทยแบบอื่นในภาคต่างๆ ก็จะมีอยู่บ้างเพื่อให้เห็นความแตกต่าง ซึ่งทั้งเนื้อหาภาพประกอบและการอธิบายความหมายของคำศัพท์บางคำที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้บางอย่างหาไม่ได้อีกแล้วในปัจจุบัน
น ณ. ปากน้ำ. แบบแผนบ้านเรือนไทยในสยาม : เรือนไทยเรือนปั้นหยา เรือนมะนิลาเรือนขนมปังขิง. พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,2538. 259 หน้า. ภาพประกอบ. 360 บาท.
ubonhis
 ประวัติเมืองอุบลราชธานี 
หนังสือประวัติเมืองอุบลเล่มนี้คัดลอกมาจากหนังสือใบลานที่จารด้วยตัวไทยน้อยและเป็นสำนวนอีสาน เนื้อหาว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ก่อนก่อตั้งเมือง จนได้ก่อร่างสร้างเมืองขึ้นเป็นหลักเป็นฐาน นอกจากนี้ยังได้เล่าถึงประวัติบุคคลสำคัญประวัติปูชนียสถาน และวรรณคดีประเพณีที่เกี่ยวกับเมืองอุบลราชธานีด้วย
ปรีชา พิณทอง. ประวัติเมืองอุบลราชธานี : สำนวนอีสาน. อุบลราชธานี : ศิริธรรมออฟเซ็ท,2535. 239 หน้า. 70 บาท.
thailang
 ภาษาไทยเรานี้มีทำนอง 
เป็นเอกสารทางวิชาการเี่กี่ยวกับภาษาไทย เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือภาษาไทยเรานี้มีทำนอง ภาษาไทยเป็นศักดิ์ศรีของชาติ ศัพท์สำเนียงคุณค่าภาษาอื่น และตอนสุดท้ายคือ สุนทรียลักษณ์อักษรศิลป์ ซึ่งในแต่ละตอนได้คัดสรรให้มีความสอดคล้องกันกับหัวข้อที่กำหนด
ศึกษาธิการ,กระทรวง. ภาษาไทยเรานี้มีทำนอง. กรุงเทพฯ : โีรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2539. 232 หน้า.70 บาท.
yonadeet
 ย้อนอดีตการสื่อสารไทย 
เป็นหนังสือที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยได้ประมวลเหตุการณ์ความเป็นมา แทรกด้วยวิวัฒนาการรวมทั้งเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาจากอดีตสู่ปัจจุบันและได้รวบรวมบทบาทการติดต่อสื่อสารเฉพาะกิจในหน่วยงานของรัฐเข้ามาไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ผู้สนใจสามารถใช้ศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงได้
ย้อนอดีตการสื่อสารไทย. กรุงเทพฯ : การสื่อสารแห่งประเทศไทย, 2533. 458 หน้า. ภาพประกอบ.
thaiart
 ลวดลายในงานสถาปัตยกรรมไทย 
มีเนื้อหาเกี่ยวกับลวดลายในงานสถาัปัตยกรรมไทย ซึ่งเป็นลวดลายพื้นฐานเบื้องต้น คือ กนก, กระจัง, ประจำยาม ฯลฯ เป็นพื้นฐานจนถึงวิธีการนำลวดลายพื้นฐานเหล่านี้ไปประดับยังสถาปัตยกรรมไทยโดยเฉพาะวัดวาอาราม รวมถึงในพระราชวังด้วย
เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล. ลวดลายในงานสถาปัตยกรรมไทย. พิมพ์ครั้งที่ 8 กรุงเทพฯ : เศรษฐศิลป์, 2543. 167 หน้า. ภาพประกอบ. 250 บาท.
thaidanc
 ศิลปะการแสดงของไทย 
เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะการแสดงของไทยทั้งที่เป็นการแสดงที่เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายและการแสดงที่เคยเป็นที่นิยมแต่ในปัจจุบันหาชมได้ยากแล้ว ทั้งการแสดงที่เป็นการรำ ระบำ หนังใหญ่ โขน ละครรำ การแสดงพื้นบ้านของภาคต่างๆ ในประเทศไทย รวมถึงวงดนตรีไทย ในแต่ละหัวข้อมีการอธิบายไว้อย่างชัดเจนพร้อมภาพประกอบสีเพื่อให้ศึกษาเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, สำนักงาน. ศิลปะการแสดงของไทย. กรุงเทพฯ : โีรงพิมพ์การศาสนา, 2542. 138 หน้า.ภาพประกอบ
ubonmanee
 อุปลมณี 
  เป็นหนังสือที่รวบรวมประวัติของพระโพธิญาณเถรหรือหลวงพ่อชา สุภัทโท ซึ่งสานุศิษย์ของหลวงพ่อได้จัดทำขึ้นด้วยจิตใจหลายๆ ดวงที่เคารพรักและเลื่อมใสยิ่งในหลวงพ่อชาเนื้อหามีทั้งชีวประวัติของหลวงพ่อ กำเนิดวัดหนองป่าพง รวมถึงคำสอนต่างๆ ของหลวงพ่อโดยหวังประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของผู้อ่านเพื่อให้ทุกคนเห็นประโยชน์ และน้อมนำหลักธรรมของหลวงพ่อมาปฏิบัติ
อุปลมณี. กรุงเทพฯ : โีรงพิมพคุรุสภาลาดพร้าว, 2535. 184 หน้า.ภาพประกอบ
200ubon
 อุบลราชธานี 200 ปี 
เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นในโอกาสงานเฉลิมฉลองสมโภชเมืองระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2535 เนื้อหาเป็นเชิงวิชาการสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองอุบลราชธานีได้ทุกด้าน เมื่ออ่านแล้วสามารถมองภาพรวมของอุบลราชธานีได้ชัดเจนแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ ประวัติเมืองอุบล ศิลปวัฒนธรรมเมืองอุบล คนเมืองอุบลที่น่ารู้จักและอุบลราชธานีในปัจจุบันและอนาคต เป็นหนังสือที่ช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้คนเมืองอุบลราชธานีได้อีก
 อุบลราชธานี 200 ปี. กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2535. 344 หน้า.
thaniracha
 เมืองอุบลราชธานีแห่งราช : ศรีสง่าแห่งไพรพฤกษ์ 
หนังสือเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองอุบลตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ เมืองอุบลได้ตั้งในสมัย รัชกาลที่ 1 ให้เป็นเมืองอุบลราชธานีถือว่าเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 200 ปี และมีแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดี และวัฒนธรรมเก่าแก่อายุประมาณ 3,000 – 4,000 ปี อาจเห็นได้ตามภาพเขียนที่ผาแต้ม เมืองอุบลมีความสำคัญในด้านต่าง ๆ และเป็นที่รู้จักในนาม "เมืองนักปราชญ์"
ธิดาสาระยา. เมืองอุบลราชธานีแห่งราช : ศรีสง่าแห่งไพรพฤกษ์. กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ,2536 219 หน้า. แผนที่, ภาพประกอบ. 180 บาท
prawatboran
 ประวัติศาสตร์และโบราณคดีอุบลราชธานี 
หนังสือรวมสัมมนาทางวิชาการเรื่องประวัติศาสตร์และโบราณคดีอุบลราชธานีที่จัดขึ้น ณ วิทยาลัย ครูอุบลราชธานี จำนวน 3 ครั้ง ตั้งแต่ พ.ศ.2531-2533 เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีได้แก่โบราณคดีในเขตลุ่มแม่น้ำมูลตอนล่างชาติพันธ์วิทยาทางโบราณคดี ศิลปะถ้ำ ศิลปกรรมและจารึกเป็นต้น การประเมินสถานภาพการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดี รวมไปถึงด้านวรรณกรรมศาสนาศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีนับได้ว่าเป็นเอกสารที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเนื่องจากวิทยากรที่มาร่วมสัมมนาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีอุบลราชธานี. อุบลราชธานี : วิทยาลัยครูอุบลราชธานี, 2531 – 2533.
symbolism
 สื่อสัญลักษณ์ผ้าลาวเวียงจันทร์ 
หนังสือสื่อสัญลักษณ์ผ้าลาวเวียงจันท์เล่มนี้มีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องลวดลายของผ้าลาวเวียงจันท์ ที่มีการทอเป็นสื่อสัญลักษณ์ต่าง ๆ นั้นเป็นความรู้ชั้นสูงและมีหลายกรรมวิธีซึ่งแต่ละลวดลายก็ได้สื่อถึงความหมายต่าง ๆ อย่างเช่นลายนาคที่เป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อของมนุษย์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และได้กล่าวถึงหมู่บ้านทุ่งนาตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากชาวลาว ซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานในไทย ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ในหนังสือสื่อสัญลักษณ์ผ้าลาวเวียงจันทร์ จะมีภาพประกอบทั้งที่เป็นภาพสีและขาวดำ ซึ่งสือให้เห็นถึงความงามของลวดลายต่าง ๆ ของผ้าอย่างชัดเจนอีกด้วย
ชนิดา  ตั้งถาวรสิริกุล. สื่อสัญลักษณ์ผ้าลาวเวียงจันทร์. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. 170 หน้า. 240 บาท
thongsomrit
 ตำนานอีสาน 1,500 ปี และวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ 
หนังสือตำนานอีสาน 1,500 ปี และวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์เป็นหนังสือบอกถึงเรื่องราวการกำเนิดเมืองโคราชและได้มีการเขียนประวัติท้าวสุรนารีที่เป็นชาวเมืองนครราชสีมาและในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีภาพประกอบในเหตุการณ์ต่าง ๆ และมีเมืองอื่นที่มาเกี่ยวข้องด้วย เช่น เมืองเวียงจันท์และยังได้กล่าวถึงดินแดนต่าง ๆ ในภาคอีสานอีกด้วย
เนตรนิมิต. ตำนานอีสาน 1,500 ปี และวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. นครราชสีมา:มิตรภาพการพิมพ์, 2536. 104 หน้า. 40 บาท
tammas
 ธรรมาสน์พื้นบ้านอีสาน 
เป็นหนังสือที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏอุบลราชธานีได้รวบรวมเรื่องความเป็นมาและลักษณะของธรรมสาสน์พื้นบ้านอีสาน รูปแบบธรรมมาสที่สร้างจากคตินิยม และแบบแผนของแต่ละท้องถิ่นใช้สำหรับพระภิกษุสามเณร ใช้เป้นที่นั่งแสดงธรรมเทศนา เป็นหนังสือบทสไลด์ประกอบการบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีในการบำรุงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน
ธรรมาสน์พื้นบ้านอีสาน. อุบลราชธานี:ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, ม.ป.ป. 62 หน้า.
somrautbailan
 ปิตะวรรณ 
หนังสือการสำรวจใบลานวัดในเขตจังหวัดภาคอีสานเล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมวรรณกรรมพื้นบานของภาคอีสานในประวัติศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเรื่องย่อแบ่งออกเป็น 3 แนว คือวรรณกรรมประวัติศาสตร์, วรรณกรรมคำสอน ความเชื่อ และวรรณกรรมชาดกซึ่งได้จากการสำรวจใบลานในวัดต่าง ๆ ในเขต 5 จังหวัด คือ อุบลราชธานี, นครพนม, มุกดาหาร, อุดรธานี และหนองคาย นอกจากจะได้ศึกษามรดกทางความคิดของคนอีสานแล้วยังมีคำสอนและข้อคิดดีๆ ที่แฝงอยู่ในเนื้อหาของวรรณกรรมเรื่องต่างๆ อีกด้วย
ปิยะฉัตร  ปิตะวรรณ. การสำรวจใบลานวัดในเขตจังหวัดภาคอีสาน (อุบลราชธานี, นครพนม, มุกดาหาร, ร้อยเอ็ด, หนองคาย). อุบลราชธานี:วิทยาลัยครูอุบลราชธานี, 137 หน้า.