หอวัฒนธรรมอุบลนิทัศน์

นิทรรศการถาวร "หอวัฒนธรรมอุบลนิทัศน์" 
   วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหอวัฒนธรรมอุบลนิทัศน์ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ
       – เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ท้องถิ่นของชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสาน
       – เป็นศูนย์สร้างเสริมสำนึกท้องถิ่นในด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
       – เป็นศูนย์กลางที่จะนำไปสู่การสร้างความภาคภูมิใจ ความสมัครสมานสามัคคีอันเป็นพลังที่จะช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

  หอวัฒนธรรมอุบลนิทัศน์เป็นห้องนิทรรศการถาวรที่รวบรวมเรื่องราวความรู้ด้าน ต่างๆ ของเมืองอุบลฯ มาจัดแสดงไว้ในสถานที่แห่งเดียวอย่างครบถ้วน โดยจัด แสดงในชั้นที่ ๑ ของอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก จำนวน ๔ ห้อง และอยู่บนชั้น๒ อีก ๑ ห้องรวมเป็นห้องนิทรรศการทั้งหมด ๕ ห้อง ได้เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ได้แก่
      ๑. ห้องภูมิเมือง (ภูมิศาสตร์)
      ๒. ห้องภูมิราชธานี (ประวัติศาสตร์) 
      ๓. ห้องภูมิธรรม (ศาสนา)
      ๔. ห้องภูมิปัญญา(วิถีชีวิต)