หนังสือที่ระลึกในงานพิธีสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ (เจ้าคำผง) ประจำปี ๒๕๖๑