ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม
   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

       โทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 1040
       โทรสาร 045-352094
        E-Mail: info.audif@ubru.ac.th