35226965_251125565658397_8723846088831795200_o 0

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงว...

เคเอ็ม_๑๘๐๖๐๑_0028 0

กิจกรรมการจัดการความรู้(KM)เรื่อง”มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมกับองค์กรเครือข่ายภายนอกในการบริหารจัดการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมการจัดการความรู้(KM)เรื่อง&...

33653645_241107146660239_5271632671447973888_o 0

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๓ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญ...

7 0

ลงพื้นที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยวิทยาลัยหมอลำ อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา...